Karta do głosowania w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Olecko stale zamieszkały na jej terenie, który posiada czynne prawo wyborcze.

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać dowolną liczbę projektów z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie Wybór, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Zasady głosowania:

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

 

* - dotyczy głosowania w formie papierowej